середа, 21 березня 2018 р.

ОПИС методів, засобів та шляхів вирішення проблеми «Розвиток творчих здібностей та рис духовності засобами інноваційних технологій: мультимедійних, методу проектів, прийомів інтерактивного навчання», реалізованої у власних методичних розробках

Сучасна школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де духовно збагачується кожен учасник навчально-виховного процесу, де формується громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України. Це передбачає перебудову процесу навчання, кінцевою метою якого є максимальне розкриття індивідуальних здібностей, можливостей та самоактуалізацію особистості.
Прагнення оптимізувати навчально-виховний процес відповідно до сучасних вимог і спонукало мене обрати для дослідження проблемну тему «Розвиток творчих здібностей та рис духовності засобами інноваційних технологій: мультимедійних, методу проектів, прийомів інтерактивного навчання».
В самоосвітній і практичній діяльності користуюся науковими та практичними дослідженнями концепцій та теорій, на яких ґрунтується моя робота: Волкова Н.П. у своєму навчальному посібнику «Педагогіка» розглядає інтерактивне навчання як технологію, що «застосовується в ігровій формі з використанням досвіду учнів, який одержали у практичній діяльності й розділяє її «за освітніми цілями і завданнями, формами, ходом, і передбачуваними результатами»; Єльникова О.В. визначає основні інтерактивні методи навчання та їх місце в класифікації педагогічних інновацій. Користуючись висновками М. В. Кларіна, реалізую принцип активності. Комар О.А. цікаво подає структурну модель готовності учнів до застосування інтерактивних технологій в роботі «Навчання школярів за інтерактивними методами». Крамаренко С.Г. в статті «Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів» зазначає, що обрання форми проведення інтерактивного заняття потребує індивідуального підходу викладача, врахування рівня інтелектуального розвитку, теми, що вивчається та цілей. О.Пометун в праці «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання» трактує інтерактивне навчання в багатосторонній комунікації; конструюванні знань учнем; використанні зворотного зв’язку при постійній активності учня. Під методами інтерактивного навчання І. Луцик у праці «Дидактичні умови інтерактивного навчання предметів суспільно-гуманітарного циклу в педагогічних коледжах» розуміє такі методи, які зумовлюють процес активної взаємодії суб’єкта з навчальним середовищем та з метою досягнення визначених дидактичних результатів.
У навчально-методичному посібнику із зарубіжної літератури по темі «Вільям Шекспір. Сонети. Трагедія «Ромео і Джульєтта», який містить серію уроків у 8 класі, сценарій заняття гуртка «Подорож сторінками літератури» та інтегрованого позакласного заходу для учнів 8-11 класів – літературна вітальня «Актуальний Вільям Шекспір», частково відображено форми та методи інтерактивного навчання, систему роботи над творчістю В. Шекспіра.
Оскільки я зацікавлена в тому, щоб зробити процес навчання цікавим і продуктивним, тим самим, розвиваючи особисті таланти та здібності моїх вихованців, навчаючи їх самостійно мислити, розмірковувати, аналізувати, висловлювати і відстоювати власні думки, ефективності в навчально-виховному процесі добиваюся шляхом використання експрес – опитування, організації дослідження за межами епох, проблемно-пошукових форм та методів, евристичних бесід, літературних диктантів, виконання групового та індивідуального гронування за темою уроку, випереджуючих індивідуальних та групових завдань, конкурсів – презентацій, порівняльного аналізу художніх засобів, інсценізації уривків творів, методів «Асоціативний кущ», «Створи кластер», технологій ефективного читання, використання учнями оціночних протоколів, взаємоперевірки і самооцінювання, підготовки учнями презентацій за конкретним змістом твору або конкретної дії п’єси, вікторин «Уважний читач», проблемних запитань, складання міні-проекту, організації диспутів, дискусій, пошуку потрібного матеріалу в мережі Інтернет, підготовки ілюстрацій до твору, випуску літературних газет та ін.
Впровадження системи інтерактивного навчання, на мою думку, забезпечує формування ціннісного сприйняття учнями моральних норм і правил соціуму, що згодом дозволить стати їм здатними до самореалізації, самостійного мислення, прийняття важливих рішень, вміння працювати над розв’язуванням важливих життєвих проблем.
Таким чином, учень вчиться, шукає, досліджує, узагальнює і передає інформацію, а вчитель створює умови для навчання і коректує діяльність учнів, направляє в потрібне русло, вчить дітей навчатись і досягати запланованого результату.

Єдиний методичний день «Майстерність без меж»

22 лютого я разом з науково-методичною радою та творчою групою провели єдиний методичний день.
Мета: сприяти популяризації педагогічних знахідок вчителів школи; вдосконалювати вміння застосовувати свій творчий потенціал для формування креативного середовища під час навчального процесу.
План проведення:
1. А.С. Макаренко про індивідуальне виховання як «вищий пілотаж у роботі кожного вчителя та класного керівника». (Первій Л.А.)
2. Рефреш – майстерня «Оптимальні варіанти самостійної роботи з учнями на уроці». (Таран Г.М.)
3. З досвіду роботи. «ХХІ століття – пошук нового світорозуміння» Виступ та відкритий урок (Даниленко В.О.).
4. Презентація «Червона калина» (створення презентації як спільний доробок вчителя, учнів та батьків) (Скочко Л.В.)
5. Виставка – презентація. «Можливості творчого потенціалу вчителя». (Рубан І.М.)
6. Естафета передового педагогічного досвіду «Розкажи мені про мене».
7. Факторно-критеріальна оцінка ефективності самоосвітньої діяльності.
8. Підсумки, рекомендації. Методичні вправи.
9. Випуск методичного бюлетеня.
Під часпроведення заходів педагогічні працівники закладу обмінялися професійними здобутками та збагатилися новими методичними знаннями. 
Доповідь вчителя Первій Л.А. про роль індивідуального навчання та виховання основувалася  на численних переконливих прикладах з власного досвіду. 
Колеги з цікавістю сприйняли виступи: Скочко Л.В. про доцільність застосування колективної проектної діяльності в початковій школі, Таран Г.М. про продуктивність  самостійної роботи учнів при вивченні нового матеріалу на уроках математики, Даниленко В.О. про нові підходи формування світосприйняття учнями старших класів. 
Рубан І.М. презентувала виставку власних засобів для виховання креативних умінь та навичок школярів, провела майстер – клас по виготовленню виробів у стилі орігамі. 
Під час дружньої хвилинки спілкування «Розкажи мені про мене» вчителі розкривали своє бачення внутрішнього світу своїх колег.Організація роботи з реалізації науково-методичної проблеми загальноосвітнього навчального закладу

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
Мета проекту: Розробка і апробація моделі освітньої діяльності середньої загальноосвітньої школи, що забезпечує повноцінну соціалізацію і виховання всіх учнів в умовах полікультурного середовища.
Завдання проекту:
- створення освітнього середовища, що забезпечує можливість повноцінної соціалізації та виховання учнів;
- розробка моделі і програми діяльності загальноосвітньої школи як центру соціалізації та інтеграції дітей різних рівнів розвитку, соціального стану, національностей в суспільство однолітків – українців.
В курсовому проекті послідовно представлено теоретичний матеріал, методичні основи концепції управління здійсненням соціалізації учнів, характеристика форм та методів її організації, розглядається програмне забезпечення та механізми використання інноваційних технологій в роботі над обраною проблемою. В проекті здійснюється дослідження діагностичних даних та планування з урахуванням їх. Крім того, проект містить інформаційний потік методичного матеріалу з питань соціалізації учнів та очікувані результати. 

середа, 31 січня 2018 р.

З педагогічної ради

Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх вплив на формування самооцінки учнів

Засідання педагогічної ради 11.01.2018 року
Матеріали заступника директора з НВР
Плахотнік О.М.
       Поступальне вдосконалення загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, на формування функціональних, мотиваційних та соціальних компетентностей.
У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.
Контроль та оцінка знань, умінь і навичок учнів – невідємний структурний компонент навчального процесу. Виходячи з логіки навчання, він є, з одного боку, завершальним компонентом оволодіння певним змістовним блоком, а з другого – своєрідною з’єднуючою ланкою в системі навчальної діяльності особистості.
При правильній організації навчально – виховного процесу контроль сприяє розвитку памяті, мислення та мови учнів, систематизує їхні знання, своєчасно відкриває прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню. Добре організований контроль знань учнів сприяє демократизації навчального процесу, його інтенсифікації та диференціації навчання. Він допомагає вчителю отримати об’єктивну інформацію (зворотній зв’язок) про хід навчально – пізнавальної діяльності учнів.
Контроль – це виявлення, встановлення та оцінка знань учнів, тобто визначення об’єму, рівня та якості засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, прогалин у знаннях, уміннях та навичках окремих учнів та всього класу в цілому для внесення необхідних корективів в процес навчання, для вдосконалення його змісту, методів та форм організації.
Контроль входить органічною частиною в процес навчання також і як засіб керування корекції знань та стимулювання. Без нього не може бути ні навчання, ні самої школи.
Питання досить актуальне, оскільки, незважаючи на те, що в педагогіці і методиці проведено багато досліджень з контролю та оцінки знань учнів, проблема організації контролю та об’єктивної оцінки знань залишається. На сучасному етапі розвитку освіти кінцевим результатом навчального процесу є формування компетентного випускника, розвиток ключових і предметних компетентностей. І так як освітній процес в основному відбувається на уроці, то і сучасний урок повинен мати компетентнісно – орієнтоване спрямування, тобто і його структура, і його форми проведення, і технології й методи, які ми використовуємо, повинні забезпечувати розвиток і формування компетентностей, необхідних особистості для життєздійснення, життєреаліазації, життєтворчості.
Поняття компетентності не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості. Компетентісний підхід до освіти передбачає вміння на основі знань вирішувати проблеми, які виникають у різних життєвих ситуаціях.
Ми з вами неодноразово проводили різні форми занять з метою вивчення і впровадження у практику роботи Критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Тому темою сьогоднішнього засідання педагогічної ради ми не випадково обрали «Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх вплив на формування самооцінки учнів». Сьогодні наше засідання носитиме більш практичний напрямок у формі спілкування але з елементами тренінгу. Наша мета знайти найбільш дієві системи контролю і оцінки якості знань, які, на вашу думку, якнайкраще впливають на формування самооцінки учнів та їх соціалізації, підготовки до дорослого життя.

Фрагменти тренінгу для вчителів
Вчителі об’єднуються в 3 команди і придумують назву, що стосується інноваційних форм контролю.
Практичний психолог підраховує бали, які отримує команда в грі  (проводиться формально, щоб викликати бажання конкуренції, дух зиагання).
Теоретична частина.
1. Вправа «Глечик знань».
Пропоную вам міні-вікторину. Кожна команда по черзі відповідає на питання вікторини, якщо команда дає неправильну відповідь, то інша команда має право відповісти на запитання суперників.
1. Автор «Педагогічної поеми». (Макаренко А.С.)
2. Продовжіть перелік форм організації навчальної діяльності: фронтальна, групова, ... (індивідуальна).
3. Яка галузь педагогіки досліджує теоретичні основи процесу навчання й освіти? (Дидактика).
4. Упорядковані способи співпраці вчителя й учнів, спрямовані на вирішення навчально-виховних задач – це … (Методи навчання)
5. Чи залежить вибір методів навчання від вікових та індивідуальних особливостей учнів? (Так)
6. Синонім до слова «інновація». (Нововведення)
7. Оцінка педагога – це …? (Численно виражена думка вчителя про знання учня або виконані ними роботи).
8. Самооцінка особистості – це…(необхідний компонент розвитку самосвідомості, тобто усвідомлення людиною самого себе, своїх фізичних сил, розумових здібностей, вчинків, мотивів і цілей своєї поведінки, свого відношення до оточуючих і самого себе)
9. Назвіть основні функції оцінювання? (діагностична, розвиваюча, навчальна, виховна, стимулююча, коригуюча).
10. Назвіть форми контролю. (Індивідуальна, фронтальна, групова форми, ДПА)
11. Назвіть інноваційні форми проведення тематичного оцінювання. (Круглий стіл, вікторина, КВК, аукціон, брейн-ринг).
12. Що необхідно враховувати під час планування д/з? (Співвідношення з обсягом виконаної на уроці роботи, попередження перевантаження, диференційований підхід...)


Практична частина.
2. Інтерактивна вправа "Мозковий штурм".
        У своїй практиці ви всі користуєтеся Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Тож перевіримо ваші знання.
    На розданому аркуші паперу вам необхідно скласти відповідність рівнів навчальних досягнень та загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (роздаються заготовки і клей).

Рівні навчальних
досягнень
Бали
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий
1
Учень (учениця) може розрізняти об'єкти вивчення
2
Учень  (учениця)  відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення
3
Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання
II. Середній
4
Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію
5
Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило
6
Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.
III.  Достатній
7
Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії
8
Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її)  логічна,  хоч і має  неточності
9
Учень (учениця)  добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією
IV.  Високий
10
Учень (учениця) має  міцні знання, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення, аргументувати їх
11
Учень (учениця) на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми
12
Учень (учениця) має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення
         Перевірка правильності виконаного завдання проводиться по черзі.

3. Гра «Робота над помилками» з проблеми «Оцінка – каральний меч чи засіб заохочення та мотивації?».
Вам кожному пропонується окреме завдання «стенограми» з аргументацією оцінок учнів учителями. Протягом 1-2 хвилин вам необхідно віднайти помилки, проаналізувати їх та запропонувати власну аргументацію оцінок. З поданих аргументацій ви вибираєте одне і по черзі висловлюєте власну думку.


Матеріал-цитатник для рецензування
1 команда
1. «Ти вивчив матеріал непогано, але протягом уроку поводився нечемно, тому отримуєш 9 балів замість 10 зароблених».
2. «Усі учні, які готували на сьогодні повідомлення, отримують найвищі бали».
3. «Усна відповідь Михайла була правильною, повною, послідовно і стисло викладеною, а до того ж вдало проілюстрованою прикладами. Вітаю з 11 балами».
4. «Іванов – 9 балів. Гарна, як завжди, робота, але ти припустився однієї орфографічної помилки і кількох самовиправлень. Розумію, це випадково, але все ж таки помилка. Сподіваюся, що це востаннє, хоча не помиляється лише той, хто нічого не робить».
5. «Олександре, цього разу в тебе лише 6 помилок. Це вдвічі менше, ніж минулого разу, з чим я тебе і вітаю. Додай ще тих зусиль – і подолаєш бар’єр низького рівня. Я в тебе вірю. А поки що – 3 бали».
6. «Сідай, 3 бали, як завжди».
2 команда
1. «Матеріали повідомлення знайдені самостійно, творчо опрацьовані і креативно представлені. Байдужих не було, що означає – 12 балів!»
2. «Петренко, за роботу на уроці – 5 балів, Іванов – 7, Сидоров – 10».
3. «Євгеніє, з радістю поставила тобі за роботу 8 балів. Якщо і надалі зберігатимеш подібну активність на уроці і небайдужість до всього, що відбувається, дуже швидко прогресуватимеш. Саме цього від тебе й очікую».
4. «Оленко, тобі 10 балів. Молодчина!»
5.«Тобі, друже, 4 бали і не питай, чому. Це і так усім зрозуміло».
6. «А ти мене, Миколо, уже дістав. Давай щоденник, передам батькам привіт, щоб знали, чим займається їхній синок, поки вони йому гроші заробляють. Один бал».
        3 команда
1. «Усі, хто сьогодні працював біля дошки, отримують по 9 балів. Якби не були німими, мали б більше».
2. «За влучність, дотепність, лаконізм і обізнаність з предметом дискусії ти, Сергію, заслуговуєш 11 балів».
3. «Постав оцінку собі сам. Оціни сам себе, а я поставлю все, що захочеш».
4. «Відповідь не повна, хоч і проілюстрована частково прикладами, досить логічно викладена. 5 балів з тебе вистачить».
5. «Усе сказав, приклади навів, видно, що розумієш, але ж мова твоя – жахлива. Така засмічена і невиразна, що більше 5 балів за це базікання я не можу поставити».
6. «Краще, ніж минулого разу. Сідай. 10 балів твої».
7. «Сьогодні ти вивчила на 10 балів. Не чекала від тебе, не чекала. Мабуть, батьки щось пообіцяли за оцінку. Га?»


Теоретично-практична частина.
У зв’язку з тим, що питання контролю та оцінки якості знань учнів доволі складне і багатогранне, воно потребує постійного розвитку, адже як сказав Ушинський «Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться». Отже, і нам з вами не потрібно боятися використовувати інноваційні методи та прийоми роботи.
Сьогодні в якості інноваційних систем контролю найчастіше використовують тестування, модульну та рейтингову системи оцінки якості знань, моніторинг якості, навчальні портфоліо.
Кожен із вас виробив свою систему оцінювання, яка найефективніше впливає на формування компетентно спроможної особистості.
         4. Вправа «А я роблю так…»
Виступи вчителів з інформаціями про впровадження інноваційних систем контролю і оцінки якості знань учнів.
        
Підсумовуючи ваші виступи я пропоную по черзі перерахувати «Системи контролю і оцінки якості знань учнів», які ви використовуєте на практиці (кожен має право на власну думку).
         Системи контролю знань учнів:
- моніторинг знань учнів
- діагностика
- контроль за видами діяльності (аудіювання, говоріння, читання та письма)
- індивідуальне опитування
- поточний контроль (самостійні роботи)
- тематична контрольна робота
- опитування на кожному уроці
- практичні роботи
- складання опорних схем, опитування усно чи письмово на кожному уроці
- презентація історичних особистостей, складання схем, ступінчасті домашні завдання і їх поступове ускладнення
- індивідуальний підхід до учнів і поступове ускладнення завдань
- творчі завдання (малюнки, розповіді)
- тестові завдання, складання схем, індивідуальні картки, конференція, урок-КВК
- тестові завдання, розробки ситуацій для говоріння
- ігри «Встановлення співвідношення», «Що? Де? Коли?», «Визначити зайве», -- конкурс «Знавці мистецтва»

5. Вправа ГОЛОВОЛОМКА «Це варто пам’ятати завжди».
На закінчення пропоную вам ще одну вправу. Діти дуже люблять завдання на відповідність, які теж включені в програму ЗНО. Вам необхідно з’єднати частини речень, що стануть цікавими рекомендаціями вам для подальшої роботи.
1. Дітей учить те, що оточує.
2. Якщо дитину критикують, / вона вчиться осуджувати.
З. Якщо дитину часто висміюють, / вона вчиться бути несміливою.
4. Якщо з дитиною часто бувають поблажливими, / вона вчиться бути терплячою.
5. Якщо дитину часто хвалять, / вона вчиться оцінювати досягнення інших людей.
6. Якщо дитина живе з почуттям безпеки, / вона вчиться вірити.
7. Якщо дитині часто демонструвати ворожість, / вона вчиться битися.
8. Якщо дитину часто ганьблять, / вона почувається винною.
9. Якщо дитину часто підбадьорюють, / вона вчиться впевненості в собі.
10. Якщо з дитиною зазвичай бувають чесними, / вона вчиться справедливості.
11. Якщо дитину часто заохочують, / вона вчиться доброго до себе ставлення.
12. Якщо дитина живе в атмосфері дружби й почувається потрібною, / вона вчиться знаходити в цьому світі любов.

Підсумок змагання проводить практичний психолог.
Кожна із команд працювали дружно і наполегливо, але, як бачимо, нам необхідно постійно вчитися, займатися самоосвітою, щоб орієнтуватися у всіх нововведеннях і змінах.
Підсумувати нашу зустріч я б хотіла притчею «Сила слова».
Жили-були маленькі жабенята, які організували змагання. Їх мета була забратися на вершину вежі. Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на ці змагання і посміятися над їхніми учасниками...
Змагання розпочалися...      
Ніхто з глядачів не вірив, що жабенята зможуть забратися на вершину вежі. З усіх сторін лунало: "Це занадто складно! Вони ніколи не заберуться на вершину!". "Немає шансів! Вежа занадто висока!".
Маленькі жабенята почали падати. Одні за одними... Деякі стрибали все вище і вище...
Натовп все одно кричав: "Жоден не зможе це зробити!". Ще більше жабенят падало з висоти на землю...
Тільки один піднімався все вище і вище... І, доклавши всіх зусиль, він, один-єдиний, забрався на вершину! Всі жабенята захотіли дізнатися, як йому це вдалося? Один учасник запитав: «Як же тобі вдалося знайти в собі сили і не впасти з висоти?»
Але відповіді не було – жабеня-переможець виявилося глухим....
«Людина лише тоді чогось досягає, коли вона сама вірить у свої сили» (Людвіг Фейєрбах)
Віра вчителя у своїх учнів виражається в його очікуваннях. Невисокі очікування свідчать про сумнів, високі – про упевненість у силах учнів. Коли ви щиро демонструєте віру в здатності своїх учнів, то це дає їм більше сили, ніж будь-які оцінки. Варто використовувати наступні вирази: «Ви з тих, хто може це здолати», «З твоїми здібностями це можна зробити краще». Але ніколи не говоріть: «Для тебе і це непоганий результат».


Ми вчителі, як ніхто інший, знаємо яку величезну силу має слово. Тож давайте вселяти віру і надію учням, підвищувати їх самооцінку, бо вони довіряють нам, вони вчаться в нас!

Досягнення наших учні – це наш конкретний результат плідної одинадцятирічної праці.

середа, 29 листопада 2017 р.

РАЙОННА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Психолого-педагогічний аспект з елементами тренінгу
«Успішний педагог»
 26 жовтня 2017 року
Мета: Розкриття внутрішнього творчого потенціалу вчителя.
Завдання:
- консолідація групи, формування в ній емоційно позитивної атмосфери;
- визначення професійної спрямованості особистості вчителя;
- відпрацювання засобів і способів ефективного індивідуального стилю професійної діяльності;
- активізація і зміцнення довіри вчителя до самого себе, до власних бажань і потреб, розвиток його індивідуальності, розширення самосвідомості, пошук ефективного індивідуального стилю педагогічної діяльності;
- визначення стилю поведінки, вивчення особистісної схильності до конфліктного поводження;
- конструктивне рішення конфліктних ситуацій;
- підвищення рівня самооцінки вчителя;
- формування у вчителів емоційно – позитивного ставлення до дітей;
- активізація у вчителів дитячих спогадів, розвиток емоційного сприйняття;
- розвиток у вчителів здатності до педагогічної рефлексії, аналізу і оцінки наслідків власних виховних впливів;
- організація обміну досвідом між вчителями на предмет спілкування з важкими учнями;
- розвиток засобів ефективного спілкування вчителя з колегами по роботі (іншими вчителями у школі);
- розвиток у вчителя техніки живого і образного спілкування з учнями, пластичності, емоційності та артистизму;
- допомогти людині увійти в дисоційований стан, щоб побачити і усвідомити свої проблеми як би з боку, підвищить впевненість у собі;
- вивчення стилю і структури міжособистісних відносин та їх особливостей, а також дослідження уявлень про себе, своє ідеальне "Я", ставлення до самого себе.
Секція 5
Координатор: Плахотнік Ольга Миколаївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
РКЗО «Межівська СЗШ І-ІІІ ступенів № 2»
Практичний психолог: Рєзнік Аліна Віталіївна
Тьютор: Іванисенко Лариса Іванівна,
 методист відділу освіти
Учасники практичного заняття
№ з/п
П.І.П
Заклад
Посада
1
Михайлюк Світлана
 Іванівна
Веселівська СЗШ І-ІІІ ступенів
Вчитель
2
Фалій Ксенія
Олександрівна
Демуринська СЗШ І-ІІ ступенів
Вчитель початкових класів
3
Брижак Тетяна
Василівна
Зорянська СЗШ І-ІІІ ступенів
Заступник директора з ВР
4
Олійник Лідія
Миколаївна
Іванівська СЗШ І-ІІІ ступенів
Вчитель початкових класів
5
Бондик Світлана
 Анатоліївна
Межівська СЗШ І-ІІІ ступенів №1
Практичний психолог
6
Яценко Людмила
 Василівна
Новогригорівська СЗШ І-ІІІ ступенів
Вчитель географії
7
Недовіденко Тетяна
Петрівна
Новопідгороднянська СЗШ І-ІІІ ступенів
Керівник ШПЦК
8
Первій Валентина Володимирівна
Райпільська СЗШ  І-ІІІ ступенів
Керівник ШПК вчителів гуманітарного циклу
9
Свистун
Наталя Анатоліївна
Слав’янська СЗШ І-ІІІ ступенів
Вчитель української мови та літератури
10
Маслак Вікторія
Сергіївна
Межівська СЗШ І-ІІ ступенів  – АЛІ
Вчитель біології
11
Давиденко Євгенія
 Сергіївна
Райпільський ДНЗ
Вихователь
12
Порох Інна
 Василівна
Славянський ДНЗ №2
Вихователь
13
Бєлєвцева Людмила
 Іванівна
Миронівський НВК
Вихователь
14
Птиця Світлана
 Олександрівна
Межівський ДНЗ №2
Вихователь

Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, - з людиною.
Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя,
її місце і роль у житті, її щастя.
В.О.Сухомлинський

1 . Вступ
Усім відомо, що учительська професія нелегка, і з кожним роком все ускладнюється та збільшується об’єм роботи. Тому  сьогоднішня тема «Успішний педагог» є однією із актуальних проблем в сучасній освіті. Адже тільки майстер може по-справжньому пізнати дитину, що є однією із найважливіших вимог В.О.Сухомлинського до педагогів,  пізнати цей «ніжний паросток, який стане могутнім деревом», цей «цілий світ, неповторний і своєрідний». «Щоб мати доступ до цього казкового палацу, ім’я якого – Дитинство, ви повинні перевтілитися, стати деякою мірою дитиною – лиш за цієї умови вам доступна буде мудра влада над людиною-дитиною», – навчав великий педагог.
Ми раді вас вітати на психолого-педагогічному занятті з елементами тренінгу «Успішний педагог». Сьогодні ми з вами  попрацюємо над розкриттям внутрішнього творчого потенціалу вчителя. Сподіваємося, що ви зможете просто розслабитись, відпочити і зарядитись позитивними емоціями (ознайомлення із завданнями).

2 . Вправа "Подарунок "
Учасники тренінгу розсідаються в коло, і психолог пропонує кожному учаснику по колу без слів за допомогою жестів, міміки, пози подарувати наступному учаснику подарунок. Той учасник, якому подарували подарунок, дякує і дарує свій подарунок наступному учасникові.

3 . Вправа "Мій стиль у професії" 
Група вчителів сідає в коло і психолог пропонує кожному висловити вітання групі, уявляючи, що перед ними не вчителі, а школярі. Привітання може виражатися словами: "Здрастуйте, діти!" Рекомендується при цьому підкріпити свою фразу жестом, позою, виразом обличчя. Після того, як усі учасники групи висловили свої вітання, проводиться загальне обговорення, на якому вчителі висловлюють враження як би з позиції дітей. Яке з вітань було найбільш відкритим і доброзичливим, чия фраза виступила ефективним стимулом до активної дії.
Необхідно відзначити, що проблема ефективного стилю педагогічної діяльності є актуальною не тільки для молодих вчителів, початківців, які тільки розпочали свою роботу в школі, а й для вчителів, що мають солідний стаж трудової діяльності та оперують сформованими навичками і автоматизмами в роботі, потребують оновлення і розширення свого арсеналу професійних засобів. Тут необхідно йти не по дорозі придушення власної індивідуальності, а шукати можливість найбільш повного і гармонійного розкриття у професії своїх можливостей і свого "Я".


4 . Вправа "Зустріч" (музичне оформлення для релаксації).
Мета вправи: активізація у присутніх дитячих спогадів, розвиток емоційного сприйняття, формування "комплексу дитячості".
Організація групового заняття здійснюється по типу медитативного сеансу. Вчителі зручно розсідаються на своїх місцях. Вони сідають півколом, а психолог встає перед ними.
Після заспокійливих слів: "Розслабтеся, сядьте вільніше, спокійно подихайте кілька хвилин і закрийте очі", психолог просить групу візуалізувати образи і картинки, які він буде словесно описувати. 
Далі він каже: "Уявіть, що зараз ви знаходитесь у себе вдома, в своєму будинку або квартирі. Ви сидите там, де зазвичай відпочиваєте, де вам особливо затишно і добре. Ви внутрішньо готуєтеся до зустрічі, важливої для вас. Ви зосереджені і уважні до самих себе.
А тепер ви подумки встаєте і йдете в напрямку до виходу. Відкриваєте двері і повільно спускаєтеся сходами. Виходите з затемненого під'їзду на вулицю в світлий простір літнього сонячного дня. На вулиці назустріч вам йде дитина. Вона наближається все ближче і ближче. Придивіться, ця дитина – ви самі, якою ви були, коли вчилися в початковій школі. Подивіться, як ця дівчинка (чи хлопчик) одягнена, який в неї вираз обличчя, настрій. Постарайтеся якомога більш докладно розглянути її. Задайте їй важливе для вас питання і постарайтеся почути від неї відповідь.
Після цього поверніться і повільно, не поспішаючи, повертайтеся в свою домівку, а потім сюди на заняття".

Загальне обговорення проводиться на основі наступних опорних питань: "Опишіть образ себе, яким ви були в дитинстві і який виник зараз у вашій внутрішній уяві"; "Яке питання ви задали і яку відповідь отримали?"; "Опишіть ваші переживання і враження".

5 . Вправа "Крокодил" (музичне оформлення).
Мета: формування груп.
Ведучий: «Зараз ви будете вільно ходити, просто ходити під музику і дивитися один на одного. Можете танцювати, розважатися і взагалі робити що хочете, однак у будь-який момент я можу зупинити музику і сказати: "У групи по п'ять!" - Або по три, або по сім. Так ось – вам треба опинитися саме в такій групі. Будь ласка, постарайтеся не залишитися поза заданої групи. І якщо в групі має бути шість чоловік, а у вас п'ять чи сім – ви із завданням не впоралися. Увага, ходимо!» 
Всі ходять, потім ведучий зупиняє музику, миттєві переміщення, присутні так чи інакше формують групи, і так кілька разів. Закінчується все тим, що ведучий називає цифри, що дорівнюють чисельності групи, поділеної на три, і через пару миттєвостей, тобто виключно бадьоро, група ділиться рівно на три частини. 

6. Вправа "Рішення конфліктних ситуацій".
Кожній групі пропонується конфліктна ситуація. Групі необхідно знайти конструктивне рішення конфліктної ситуації.
Група 1) У класі у дівчинки вкрали гаманець. Всі підозрюють одного і того ж учня. Дівчинка плаче, а однокласники – одні співчувають, інші вважають, що вона тюхтій і сама винна, треті пропонують обшукати підозрюваного учня. Як поводитися вчителю ?
Група 2) У класі – учень, який часто й подовгу хворіє, а тому не встигає. Вирішується питання про те, щоб залишити його на повторний рік навчання. Батьки просять не робити цього – хлопчик не винен у своїй хворобливості. Роль вчителя, класного керівника, завуча, директора в цій ситуації?
Група 3) Батьки першокласниці звернулися до директора з проханням перевести дитину в інший клас: щоранку сльози, дівчинка не хоче йти в школу – вона їй не подобається. Чому батьки звернулися саме до директора, а не спробували вирішити проблему з вчителем?

7. Гра «Робота над помилками» з проблеми «Оцінка – каральний меч чи засіб заохочення та мотивації?».
Ведучий: «Вам пропонуються кожному окреме завдання «стенограми» з аргументацією оцінок учнів учителями. Протягом практичної роботи Вам необхідно віднайти помилки, проаналізувати їх та запропонувати власну аргументацію оцінок».
 Матеріал-цитатник для рецензування
1 група
1. «Ти вивчив матеріал непогано, але протягом уроку поводився нечемно, тому отримуєш 9 балів замість 10 зароблених».
2. «Усі учні, які готували на сьогодні повідомлення, отримують найвищі бали».
3. «Усна відповідь Михайла була правильною, повною, послідовно і стисло викладеною, а до того ж вдало проілюстрованою прикладами. Вітаю з 11 балами».
4. «Іванов – 9 балів. Гарна, як завжди, робота, але ти припустився однієї орфографічної помилки і кількох самовиправлень. Розумію, це випадково, але все ж таки помилка. Сподіваюся, що це востаннє, хоча не помиляється лише той, хто нічого не робить».
5. «Олександре, цього разу в тебе лише 6 помилок. Це вдвічі менше, ніж минулого разу, з чим я тебе і вітаю. Додай ще тих зусиль – і подолаєш бар’єр низького рівня. Я в тебе вірю. А поки що – 3 бали».
6. «Сідай, 3 бали, як завжди».
2 група
1. «Матеріали повідомлення знайдені самостійно, творчо опрацьовані і креативно представлені. Байдужих не було, що означає – 12 балів!»
2. «Петренко, за роботу на уроці – 5 балів, Іванов – 7, Сидоров – 10».
3. «Євгеніє, з радістю поставила тобі за роботу 8 балів. Якщо і надалі зберігатимеш подібну активність на уроці і небайдужість до всього, що відбувається, дуже швидко прогресуватимеш. Саме цього від тебе й очікую».
4. «Оленко, тобі 10 балів. Молодчина!»
5. «Тобі, друже, 4 бали і не питай, чому. Це і так усім зрозуміло».
6. «А ти мене, Миколо, уже дістав. Давай щоденник, передам батькам привіт, щоб знали, чим займається їхній синок, поки вони йому гроші заробляють. Один бал».
3 група
1. «Усі, хто сьогодні працював біля дошки, отримують по 9 балів. Якби не були німими, мали б більше».
2. «За влучність, дотепність, лаконізм і обізнаність з предметом дискусії ти, Сергію, заслуговуєш 11 балів».
3. «Постав оцінку собі сам. Оціни сам себе, а я поставлю все, що захочеш».
4. «Відповідь не повна, хоч і проілюстрована частково прикладами, досить логічно викладена. 5 балів з тебе вистачить».
5. «Усе сказав, приклади навів, видно, що розумієш, але ж мова твоя – жахлива. Така засмічена і невиразна, що більше 5 балів за це базікання я не можу поставити».
6. «Краще, ніж минулого разу. Сідай. 10 балів твої».
7. «Сьогодні ти вивчила на 10 балів. Не чекала від тебе, не чекала. Мабуть, батьки щось пообіцяли за оцінку. Га?»
Проводиться обговорення. Необхідно звернути увагу на виконання педагогами Критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок учнів та адаптацію учнів початкової і середньої ланки до навчання.

8 . Вправа ГОЛОВОЛОМКА «Це варто пам’ятати завжди».
Продовжуємо творчу роботу. Діти дуже люблять завдання на відповідність. Вам необхідно з’єднати частини речень, що є цікавими рекомендаціями Вам для подальшої роботи.
 Необхідно з’єднати частини речень, які стануть цікавими рекомендаціями Вам для подальшої роботи.
ПАМ’ЯТКА
для педагогів «Це варто пам’ятати завжди»
1. Дітей учить те, / що оточує.
2. Якщо дитину критикують, / вона вчиться осуджувати.
З. Якщо дитину часто висміюють, / вона вчиться бути несміливою.
4. Якщо з дитиною часто бувають поблажливими, / вона вчиться бути терплячою.
5. Якщо дитину часто хвалять, / вона вчиться оцінювати досягнення інших людей.
6. Якщо дитина живе з почуттям безпеки, / вона вчиться вірити.
7. Якщо дитині часто демонструвати ворожість, / вона вчиться битися.
8. Якщо дитину часто ганьблять, / вона почувається винною.
9. Якщо дитину часто підбадьорюють, / вона вчиться впевненості в собі.
10. Якщо з дитиною зазвичай бувають чесними, / вона вчиться справедливості.
11. Якщо дитину часто заохочують, / вона вчиться доброго до себе ставлення.
12. Якщо дитина живе в атмосфері дружби й почувається потрібною, / вона вчиться знаходити в цьому світі любов.
           9. Вправа "Подарунок "
Учасники тренінгу стають у коло, і психолог пропонує кожному учаснику подарувати наступному учаснику подарунок, передаючи м'ячик, але подарунок повинен бути емоційно забарвлений, наприклад: "Ольга Миколаївна, я дарую вам доброту, тому, що ми з вами добрі люди», а Ольга Миколаївна каже: «Я згодна або не згодна…» і дарує наступному учаснику подарунок у вигляді емоції, побажання ..."
Нехай життя дарує щастя й долю,
Душевну щедрість, доброту й любов.
Терпіння, працьовитість, силу й волю,
Поступливість і злагоду в усьому.
Дякую за увагу! 

10. Обмін думками, зауваження, побажання.
Побажання:
 1. Не втрачайте здатності зацікавити учнів і передбачати результати своєї взаємодії з ними.
 2. Не втрачайте людяності.
 3. Не втрачайте креативності, здатності до творчості.
 4. Постійно вдосконалюйте свою педагогічну майстерність.
 5. Завжди прагніть оригінальності і досконалості в роботі.
 6. Вмійте бачити й відчувати кожного учня, давати можливість дитині показати свої результати.
 7. Орієнтуйте свою роботу на майстерності, знаннях, інтуїції.
 8. Прагніть вдосконалення щомиті.
 9. Перетворюйте процес навчання на радість.
 10. Отримуйте професійне задоволення від праці.
 11. Упевненим кроком йдіть до своєї мети.
 12. Помічайте в собі найкраще!
 13. Приносьте людям радість і це зробить вас щасливим!
 14.  Не приховуйте своїх здібностей і можливостей. Даруйте їх!
«Людина лише тоді чогось досягає, коли вона сама вірить в свої сили». (Л. Фейербах)
11. Пропозиції у проект рішення конференції:
1. З метою розкриття внутрішнього творчого потенціалу вчителя за допомогою педагогічних та психологічних методик активізувати і зміцнювати довіру вчителя до самого себе, до власних бажань і потреб, розвивати індивідуальність, розширювати самосвідомість.
2. Щоб стати успішним педагогом вчителю необхідно відпрацювати засоби і способи ефективного індивідуального стилю професійної діяльності, визначити стиль поведінки, вивчити індивідуальні схильності до конфліктного поводження, навчитися приймати конструктивне рішення у конфліктних ситуаціях, підвищувати рівень самооцінки, формувати емоційно – позитивне ставлення до дітей, розвивати здатність до педагогічної рефлексії, аналізу і оцінки наслідків власних виховних впливів.
3. Віра вчителя в своїх учнів виражається в його очікуванні. Невисокі очікування свідчать про сумнів, високі – про упевненість в силах учнів. Коли Ви щиро демонструєте віру в здатності своїх учнів, то це дає їм більше сили, чим будь-які оцінки. Варто використовувати наступні вирази: «Ви з тих, хто може це здолати», «З твоїми здібностями це можна зробити краще». Але ніколи не говоріть: «Для тебе – і це не поганий результат».