неділя, 11 січня 2015 р.

Педагогічні інновації – у систему практичної освіти через творчість учителя

5 січня 2015 року в Межіській СЗШ І-ІІІ ступенів №2 я провела педагогічну раду по темі "Педагогічні інновації - у систему практичної освіти через творчість учителя".
Мета засідання:
- формування професійних компетентностей педагога для здійснення постійного професійного розвитку, самовдосконалення, в умовах модернізації наявної системи методичної роботи;
- стимулювання бажання педагогів до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
- сприяння формуванню комунікативних умінь та навичок педагогів;
- створення алгоритму підвищення власного рівня професійної компетентності або програми впровадження інноваційних технологій.
Форма проведення – робота в групах по ШПЦК, презентація напрацювань по методичній темі вчителів, що атестуються.
Черга денна: 
1.     Педагогічні інновації – у систему практичної освіти через творчість учителя.
2.     Презентація досвіду роботи вчитерів, що атестуються.


  Одним із шляхів модернізації освітньої системи України постає упровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій і методів.
  Інновації (італ. іnnovatione - новизна, нововведення) – нові форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності людства.
   Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому просторі, або як процес створення, упровадження і поширення нового в освіті. Інноваційний процес в освіті це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних умов.
   Педагогічна професія вимагає особливої чутливості до постійно оновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття потреб суспільства і відповідної корекції навчально-виховної діяльності. Школа як один із найважливіших інститутів соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб'єктів майбутніх суспільних процесів повинна бути винятково уважною як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і метолів навчання і виховання. Відповідно інноваційність має характеризувати професійну діяльність вчителя.
   Нововведення (інновації) не виникають спонтанно, а постають результатом системних пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. Стрижнем інноваційних процесів в освіті є упровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення і поширення передового вітчизняного та іноземного педагогічного досвіду.
   Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість, оскільки суб'єктивний чинник є вирішальним під час пошуку, розробки, упровадження і поширення нових ідей. Творчий учитель та вихователь має широкі можливості і необмежене поле для інноваційної діяльності, оскільки на практиці може експериментувати і переконуватися в ефективності методик навчання, коригувати їх, здійснювати докладну структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, пропонувати нові технології та методи навчання. Основна умова такої діяльності – інноваційний потенціал педагога.
   Інноваційний потенціал педагога – сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, який виявляє готовність вдосконалювати педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів, здатних забезпечити цю готовність (Д.С. Мазоха, Н.І. Опанасенко).
    Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають наступні чинники:
- творча здатність генерувати нові ідеї;
- високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і різнобічність інтересів;
- відкритість особистості педагога новому і сприйняття різних ідей, думок, поглядів, концепцій, що базується на толерантності особистості, гнучкості та широті мислення. 
    Формувати творчу особистість учня може творчий педагог, що прагне до саморозвитку.
   Враховуючи, що посадовими обов’язками педагогів передбачено проведення вивчення особистісних характеристик, пропоную вам заповнити методичну картку педагогічної оцінки та самооцінки готовності до саморозвитку.
Анкета 1. Рівень педагогічної оцінки та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку.
Сучасна дитина потребує взаємодії з педагогом, який здатний вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджувати нововведення, винаходити корисне, змінювати застаріле новим. Це прогресивний творчий педагог, який відчуває нові життєві тенденції, тримає руку на пульсі часу, добре орієнтується у сучасних пріоритетах, спрямований на майбутнє; він прагне до пошуку нових і змістовних форм роботи з дітьми, до творчої самореалізації, до саморозвитку, гнучкий, відкритий інноваціям, прагне до успіху сам та передає це прагнення дітям.
Для визначення вашого бачення умов успіху діяльності творчого педагога пропоную опрацювати в групах (по ШПЦК) анкету і презентувати результати одному представнику від групи:
Анкета 2. «Умови  успіху діяльності педагога».  
    Готовність особистості до інноваційної діяльності виявляється перш за все в її здатності до організації, виконання і регулювання своєї діяльності, крім того, готовність до діяльності зумовлюється багатьма факторами, найважливішим з яких є система методів і цілей, наявність професійних знань і вмінь, безпосереднє включення особистості в діяльність, у процесі якої найбільш активно формується потреби, інтереси і мотиви здобуття суттєвих, значущих, найбільш сучасних знань і вмінь.
   Тест «Шляхи розвитку» допоможе кожному з вас визначити рівень вашої готовності пізнати себе і готовності до самовдосконалення (роздається кожному окремо).
    Наступною вправою для груп є створення моделі творчого вчителя.
Метод «Відкритий мікрофон». Яким ви бачите творчого учителя? (для обговорення у групах дається 3 хвилини, для відповіді – 2 хвилини).
  У сучасній науці існують такі психолого-педагогічні терміни: інноваційні технології, інформаційні технології, креативність, особистісно орієнтована освіта, професійна компетентність, творча особистість. Вам потрібно обґрунтувати зв'язок цих термінів та пояснити позитивні і негативні фактори упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
Метод «Захист позиції». Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес (для обговорення – 5 хвилин, захист до 3 хвилин).
      Шкільний учитель має надзвичайні потенційні можливості впливати на формування особистості, світогляду, політичних переконань, настроїв і моралі підростаючого покоління. Але реалізація цих можливостей залежить в кожному окремому випадку від особистих якостей педагога; реальну роль відіграють його талант, любов до дітей, бажання працювати, творити і самовдосконалюватись.
      Основними шляхами підвищення професійної компетентності і творчості педагогів є:
1. Формування науково-методичного середовища або професійна взаємодія з колегами.
2. Формування гнучкої системи безперервної освіти педагога:
- інноваційний підхід до вдосконалення рівня професійної компетентності,
- самоосвітня діяльність (епізодична і планова) учителя, саморозвиток, пошук шляхів професійної самореалізації; здійснення безперервного навчання, оскільки «учитель живе доти, доки він учень»;
 - складання плану самовдосконалення професійної компетентності: вивчення передового досвіду колег,  проведення відкритих уроків, самоаналіз уроків,  обговорення відвіданих уроків, участь у конкурсах тощо;
- цілеспрямована систематична робота над методичною темою,
- збір та укладання творчого портфоліо вчителя - колекція власної бази кращих уроків, цікавих прийомів, знахідок на уроці й позаурочній діяльності, власних засобів наочності, дидактичних матеріалів, продуктивних педагогічних технологій, що відображають зусилля вчителя, успіхи або досягнення з тієї чи іншої проблеми, індивідуальної творчої теми,
- самовиховання, удосконалення методів, прийомів і форм навчально-виховної взаємодії з учнями; вироблення індивідуально-творчого стилю роботи;                                       
- рефлексія власної діяльності (через об'єктивну оцінку прийти до самореалізації);
- самокорекція;
- виконання завдань у міжатестаційний період.
З. Створення інформаційно-освітнього простору з рівноправним доступом всіх педагогів до інформаційно-освітніх ресурсів.
4. Готовність до інноваційної діяльності, пріоритет освітніх технологій.
5. Організація пошукової, науково – дослідної роботи педагогів та учнів. 
   Практичний блок. Педагогічні інновації в своїй практиці використовують вчителі і нашої школи.
Презентація напрацювань по проблемній темі вчителями, що атестуються в 2014-2015 навчальному році:
-   англійської мови Столяровою Л.Ф.
-   німецької мови Шачаніною В.М.
-   початкових класів Скрипник Т.В.
-   вчителя початкових класів Скочко Л.В.
-   вчителя географії Рубан І.М.
 Підсумкова вправа Моя інтуїція (моделювання у групах алгоритму підвищення власного рівня професійної компетентності).
Пропоную вам скласти алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності (для обговорення у групах дається 3 хвилини, для відповіді – 2 хвилини).
 Алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності:
Ø виявлення здібностей, нахилів, спеціальної компетентності, ціннісних орієнтацій;
Ø створення особистої позитивної Я-концепції;
Ø інноваційний підхід до удосконалення професійної компетентності як у курсовий, так і міжкурсовий період, аналіз власної діяльності;
Ø рефлексія і аналіз власної діяльності, через об’єктивну оцінку прийти до самореалізації;
Ø самовдосконалення;
Ø виявлення та впровадження продуктивних інноваційних технологій навчання й виховання;
Ø відвідування уроків у кращих вчителів, участь у конкурсах, творчих дискусіях, методичних мостах;
Ø складання плану самовдосконалення професійної компетентності;
Ø створення учителем власної бази кращих сценаріїв уроків, цікавих прийомів, знахідок на уроці (портфоліо);
Ø цілеспрямована систематична робота над методичною темою;
Ø акумуляція і застосування на практиці результатів інноваційного педагогічного досвіду;
Ø самовиховання;
Ø кооперативна професійна взаємодія з колегами;
Ø збір та укладання творчого портфоліо вчителя;
Ø оприлюднення індивідуальних доробок на нарадах, педрадах, методичних об’єднаннях, в пресі;
Ø консультування.


РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ:
1.     Педагогічному колективу з метою підвищення ефективності сучасного уроку в умовах упровадження інноваційної системи навчання забезпечити комфортні умови для навчальної діяльності з урахуванням знань психологічних особливостей учнів.
2.     Бібліотекарю школи оформити постійно діючу виставку літератури «Здатність до творчості – це найвищий дар, яким нагородила природа дитину».
3.     Провести декаду педагогічної майстерності «Традиційні й інноваційні форми роботи з обдарованими дітьми».
4.     Керівникам ШПЦК на засіданні опрацювати алгоритм підвищення рівня професійної компетентності вчителя та питання практичного використання вчителями педагогічних інновацій.
5.     Вчителям-предметникам, класоводам та класним керівникам завершити формування власних та учнівських портфоліо до 1 березня 2015 року.